President: 
Rav Rykowski
Country representative: 
Krystof Samonek
Federation name: 
PFR - Polska Federacja Racketlona
Federation since: 
Mon, 01.01.07
Phone: 
+48602182636