President: 
Karim Hanna
Country representative: 
Karim Hanna
Federation name: 
SRF - Swiss Racketlon Federation
Federation since: 
Thu, 09.13.07
Phone: 
+41 78 841 68 73